Baner z pieskiem

 

REGULAMIN DLA OSÓB SPACERUJĄCYCH Z PSAMI PRZEBYWAJĄCYMI W

SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT HAPPY DOG

 

§ 1

 Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o:

Schronisku – Schronisko Dla Zwierząt Happy Dog znajdujące się w Nowej Krępie gmina Sobolew

Właścicielu Schroniska – Marian Drewnik

Osobie spacerującej z psami – osoba fizyczna wykonująca nieodpłatnie świadczenia na rzecz bezdomnych zwierząt będących podopiecznymi Schroniska Happy Dog, w szczególności spacerująca z psami, zwanymi "Spacerowiczami"

Opiekunie – osoba sprawująca opiekę nad zwierzętami, będąca pracownikiem Schroniska

Dni Spacerowe – dni i godziny ustalone z Właścicielem Schroniska.

§ 2

 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady jakie obowiązują osoby spacerujące z psami ze Schroniska Happy Dog w Sobolewie, a w szczególności proces rekrutacji, szkoleń oraz prawa i obowiązki Spacerowiczów.

  2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Właściciel Schroniska może ograniczyć lub wstrzymać możliwość spacerów z psami.

  4. Celem spacerów jest wspomaganie działalności Schroniska, w szczególności w zakresie wspomagania opieki, pielęgnacji zwierząt, przeprowadzanie socjalizacji,  promowanie i rozpowszechnianie informacji o psach przeznaczonych do adopcji (np. wykonywanie zdjęć, zamieszczanie ogłoszeń).

  5. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  6. Właściciel Schroniska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie kontaktów z psami Schroniska, (np. pogryzienia, złamania, uszkodzenia ubrań) oraz za rzeczy zgubione, zniszczone lub pozostawione na terenie Schroniska.

  7. Zabrania się przebywania na terenie Schroniska oraz odbywania spacerów w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środków odurzających.

  8. Zabrania się robienia zdjęć oraz nagrywania filmów na terenie Schroniska. W celu promocji danego psa do adopcji zdjęcia można wykonywać na spacerze poza terenem wyznaczonym ogrodzeniem Schroniska.

  9. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa, niniejszego Regulaminu, stwarzające zagrożenie dla innych osób lub zwierząt zostaną poproszone o natychmiastowe opuszczenie terenu Schroniska.

 § 3

Prawa i obowiązki osób spacerujących z psami

1. Spacerowicz ma prawo zabierać przydzielonego psa na spacer w Dni Spacerowe.

2. Spacerowicz ma prawo po spacerze wykonywać zabiegi pielęgnacyjne w szczególności wyczesanie psa, który był mu przydzielony.

4. Spacerowicz ma obowiązek przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu

5. Osoby spacerujące z psami mają obowiązek wzajemnego poszanowania, zachowania kultury osobistej, współdziałania dla dobra zwierząt oraz dbania o mienie Schroniska.

6. Spacerowicze zobowiązani są do:

a) wpisania się do zeszytu odwiedzin znajdującego się w Biurze zaraz po wejściu na teren Schroniska

b) wyprowadzania przydzielonego przez Lidera psa na spacer trwający ok. 30 minut

c) niezwłocznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości Opiekunom lub Właścicielowi Schroniska dotyczących psa, który jest w danym momencie pod jego opieką, w szczególności skaleczenia, dysfunkcje ruchowe, dolegliwości przewodu pokarmowego, zachowania wskazujące na zaburzenia neurologiczne, zachowania agresywne.

§ 4

Nabór Spacerowiczów

1. Schronisko prowadzi ciągły nabór osób chętnych do spacerowania z psami

2. Spacerowiczem może być osoba, która:

a) zapoznała się i zaakceptowała Regulamin,

b) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) podpisała wymagane dokumenty

d) lubi zwierzęta i chce poświęcić swój wolnych czas na odbycie spacerów z psami przebywającymi w Schronisku,

e) nie boi się zwierząt,

f) nie była karana za przestępstwa związane ze znęcaniem się nad zwierzętami,

3. Osoby, które po raz pierwszy przyjadą wyprowadzać psy na spacer zobowiązane są do okazania ważnego dokumentu tożsamości.

§ 5

Zasady pracy Spacerowicza

1. Spacerowicz ma obowiązek przestrzegania zaleceń i poleceń  Opiekunów i Właściciela Schroniska.

2. Spacerowicze oczekują na przydzielenie psa, z którym mają odbyć spacer przed budynkiem biura Schroniska.

3. Zabronione jest chodzenie po Schronisku, poza wyznaczonym wyraźnie przez Opiekunów lub właściciela Schroniska miejscem, a w szczególności przechodzenie pomiędzy pawilonami, zbliżania się do boksów.

4. Jedna osoba może prowadzić na smyczy jednego psa.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się i przebywania przy pawilonie oznaczonym jako „KWARANTANNA”. Zakazane jest wyprowadzanie psów na spacer, które są w okresie kwarantanny.

6. Zalecane jest, aby psy przebywające w grupie w jednym boksie były wyprowadzane na spacer jednocześnie i razem wracały do swojego pomieszczenia.

8. Zaleca się, aby przyprowadzać psy do oczekujących Spacerowiczów oraz odprowadzać z powrotem do boksów jak najkrótszą drogą, bez nadmiernego rozdrażniania pozostałych zwierząt.

9. Psy muszą być odprowadzane bezwzględnie do swoich boksów.

10. Podczas spacerów należy zwracać szczególną uwagę na inne psy i ludzi napotkanych po drodze. Mijając należy zachować szczególną ostrożność.

12. Obowiązuje bezwzględny zakaz spuszczania psów ze smyczy.

13. W razie ucieczki psa, należy niezwłocznie poinformować o tym Opiekuna lub Właściciela Schroniska.

14. Zakazane jest głośne i gwałtowne zachowanie w obecności zwierząt i w stosunku do zwierząt.

15. Każda z osób spacerujących z psami, obowiązana jest dbać o porządek na terenie Schroniska i w pomieszczeniach, które pozostają do ich dyspozycji.

16. Zabrania się dokarmiania psów. Dopuszcza się podawanie psom nagród w postaci „smaczków” w celu socjalizacji zwierzęcia.

17. Obowiązuje zakaz przekazywania podczas spaceru psa innej osobie, zamiana psów, powierzania psów osobom poniżej 18 roku życia.

§ 6

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania.