Baner z pieskiem

 

REGULAMIN WOLONTARIATU W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT HAPPY DOG

 

§ 1

 

Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o:

 

Schronisku – Schronisko Dla Zwierząt Happy Dog znajdujące się w Nowej Krępie gmina Sobolew

 

Właścicielu Schroniska – Marian Drewnik

 

Wolontariuszu – osoba fizyczna wykonująca nieodpłatnie świadczenia na rzecz bezdomnych zwierząt będących podopiecznymi Schroniska Happy Dog.

 

Lider – osoba, która ma podpisaną umowę o wolontariacie z Właścicielem Schroniska. Sprawuje nadzór nad pozostałymi wolontariuszami, kieruje i organizuje pracę Wolontariuszy, koordynuje pracą wolontariatu, podejmuje decyzje m.in. o zamieszczaniu ogłoszeń adopcyjnych, treści ogłoszeń, dodawaniu zdjęć, ustala z Właścicielem Schroniska akcje, takie jak Dni Spacerowe, Dni Adopcyjne lub inne dodatkowe promocje Schroniska, przyjmuje skargi i wnioski od pozostałych Wolontariuszy i przekazuje je Właścicielowi Schroniska.

 

Opiekunie – osoba sprawująca opiekę nad zwierzętami, będąca pracownikiem Schroniska

 

Dni Spacerowe – dni i godziny ustalone z Właścicielem Schroniska. Informacja umieszczona będzie na tablicy informacyjnej w budynku biura Schroniska.

 

§ 2

 

Postanowienia ogólne

 

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady Wolontariatu w Schronisku Happy Dog w Sobolewie, a w szczególności proces rekrutacji, szkoleń oraz prawa i obowiązki Wolontariuszy.

  2. Wszelkie zmiany Regulaminu Wolontariatu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Właściciel Schroniska może ograniczyć lub wstrzymać możliwość wykonywania pracy przez Wolontariuszy.

  4. Celem Wolontariatu jest wspomaganie działalności Schroniska, w szczególności wspomagania opieki, pielęgnacji zwierząt, przeprowadzanie socjalizacji, wyprowadzania psów na spacery, promowanie i rozpowszechnianie informacji o psach przeznaczonych do adopcji (np. wykonywanie zdjęć, zamieszczanie ogłoszeń).

  5. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które ukończyły 14 rok życia mogą być Wolontariuszami po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych . Zgoda stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  6. Właściciel Schroniska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie pracy na rzecz wolontariatu, (np. pogryzienia, złamania, uszkodzenia ubrań) oraz za rzeczy zgubione, zniszczone lub pozostawione na terenie Schroniska.

  7. Zabrania się przebywania na terenie Schroniska oraz odbywania spacerów w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środków odurzających.

  8. Zabrania się robienia zdjęć oraz nagrywania filmów na terenie Schroniska. W celu promocji danego psa do adopcji zdjęcia można wykonywać na spacerze poza terenem wyznaczonym ogrodzeniem Schroniska.

  9. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa, niniejszego Regulaminu, stwarzające zagrożenie dla innych osób lub zwierząt zostaną poproszone o natychmiastowe opuszczenie terenu Schroniska.

  

§ 3

Prawa i obowiązki Wolontariusza

1. Wolontariusz ma prawo uczestniczyć we wszystkich organizowanych przez Schronisko akcjach, a w szczególności Dni Spacerowe i Dni Adopcyjne. Wolontariusze mają prawo proponować i przedstawiać swoje autorskie pomysły w celu zwiększenia popularyzacji Schroniska. Propozycje należy składać Liderowi lub właścicielowi Schroniska.

2. Wolontariusz ma prawo zabierać przydzielonego psa na spacer w Dni Spacerowe

3. Wolontariusz ma prawo po uzgodnieniu z Liderem umieszczać ogłoszenia dotyczące adopcji psów i kotów będących podopiecznymi Schroniska.

4. Wolontariusz i Lider mają obowiązek przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu

5. Lider ma obowiązek przekazywania istotnych informacji dotyczących zaobserwowanych nieprawidłowości w szczególności dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, niezwłocznie Właścicielowi Schroniska lub Opiekunowi.

6. Wolontariusze i Lider mają obowiązek wzajemnego poszanowania, zachowania kultury osobistej, współdziałania dla dobra zwierząt oraz dbania o mienie Schroniska.

7. Wolontariusze zobowiązani są do:

a) wpisania się do zeszytu odwiedzin znajdującego się w Biurze zaraz po wejściu na teren Schroniska

b) wyprowadzania przydzielonego przez Lidera psa na spacer trwający ok. 30-60 minut

c) aktywnego poszukiwania domów dla zwierząt przebywających w Schronisku

d) niezwłocznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości Liderowi lub Właścicielowi Schroniska dotyczących psa, który jest w danym momencie pod jego opieką, w szczególności skaleczenia, dysfunkcje ruchowe, dolegliwości przewodu pokarmowego, zachowania wskazujące na zaburzenia neurologiczne, zachowania agresywne.

9. Inne postanowienia dotyczące Lidera zawarte są w umowie.

§ 4

Nabór Wolontariuszy

1. Schronisko prowadzi ciągły nabór osób chętnych do wolontariatu.

2. Wolontariuszem może być osoba, która:

a) zapoznała się i zaakceptowała Regulamin,

b) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) wyjątkowo Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 14 lat i posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w wolontariacie. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu,

d) lubi zwierzęta i chce poświęcić swój wolnych czas na odbycie spacerów z psami przebywającymi w Schronisku,

e) nie boi się zwierząt,

f) nie była karana za przestępstwa związane ze znęcaniem się nad zwierzętami,

§ 5

Zasady pracy Wolontariusza

1. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania zaleceń i poleceń Lidera.

2. Wolontariusze oczekują na przydzielenie psa, z którym mają odbyć spacer przed budynkiem biura Schroniska.

3. Zabronione jest chodzenie po Schronisku poza wyznaczonym wyraźnie przez Lidera miejscem, a w szczególności przechodzenie pomiędzy pawilonami, zbliżania się do boksów.

4. Lider ma prawo wziąć do pomocy w doprowadzaniu Wolontariuszom psów, cztery wyznaczone przez siebie osoby. Wyznaczone osoby mogą przebywać pomiędzy pawilonami tylko w obecności Lidera. Przekazują psy mające odbyć spacer, osobom wskazanym przez Lidera.

5. Jedna osoba może prowadzić na smyczy jednego psa.

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się i przebywania przy pawilonie oznaczonym jako „KWARANTANNA”. Zakazane jest wyprowadzanie psów na spacer, które są w okresie kwarantanny.

7. Zalecane jest, aby psy przebywające w grupie w jednym boksie były wyprowadzane na spacer jednocześnie i razem wracały do swojego pomieszczenia.

8. Zaleca się, aby przeprowadzać psy do oczekujących Wolontariuszy oraz odprowadzać z powrotem do boksów jak najkrótszą drogą, bez nadmiernego rozdrażniania pozostałych zwierząt.

9. Psy muszą być odprowadzane bezwzględnie do swoich boksów. Nie wolno bez uzgodnienia z Właścicielem Schroniska zmieniać miejsca pobytu psów.

10. Podczas spacerów należy zwracać szczególną uwagę na inne psy i ludzi napotkanych po drodze. Mijając należy zachować szczególną ostrożność.

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz spuszczania psów ze smyczy.

12. W razie ucieczki psa, należy niezwłocznie poinformować o tym Lidera lub Właściciela Schroniska.

13. Zakazane jest głośne i gwałtowne zachowanie w obecności zwierząt i w stosunku do zwierząt.

14. Każdy z Wolontariuszy obowiązany jest dbać o porządek na terenie Schroniska i w pomieszczeniach, które pozostają do jego dyspozycji.

15. Zabrania się dokarmiania psów. Dopuszcza się podawanie psom nagród w postaci „smaczków” w celu socjalizacji zwierzęcia.

16. Obowiązuje zakaz przekazywania podczas spaceru psa innej osobie, zamiana psów, powierzania psów osobom poniżej 14 roku życia lub starszym, które nie posiadają wymaganej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

§ 6

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania.