Baner z pieskiem

 

Załącznik nr 1

 

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WOLONTARIACIE W SCHRONISKU HAPPY DOG

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana ........................................................................................

 

(imię i nazwisko)

 

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ......................................................................

 

(imię i nazwisko)

 

.........................................................................

 

(PESEL)

w wolontariacie w Schronisku dla zwierząt Happy Dog i jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy ryzyka związanego z przebywaniem, spacerowaniem i bezpośrednim kontaktem z psem będącym podopiecznym Schroniska, a w szczególności, że psy nie są dostatecznie znane pod względem behawioralnym, co może się wiązać z nieprzewidywalnymi zachowaniami zwierząt. Ryzyko, o którym mowa może grozić uszczerbkiem na zdrowiu w postaci np. skaleczeń w wyniku pogryzień, zadrapań, siniaków, uszkodzonych ubrań itp.

 

 

 

Oświadczam ponad to, że dziecko nie posiada przeciwwskazań lekarskich do wysiłku fizycznego (spacerów, biegania).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam, że otrzymałam/otrzymałem, zapoznałam/zapoznałem oraz akceptuję postanowienia Regulaminu Wolontariatu Schroniska dla Zwierząt Happy Dog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................ ...................................................

 

data czytelny podpis rodzica

 

lub opiekuna (zdolnego do składania oświadczeń)